Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

 

Следете не:


Home

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБУКА ЗА ОБУЧУВАЧИ

 • PDF
 • Print
 • E-mail

Во периодот декември 2015 – август 2017 година, Коалицијата на младински организации СЕГА заедно со здруженијата ЕАСП и КАБА (Словачка) го спроведува проектот Подобрување на социјалната инклузија преку јакнење на вработливоста „Отворена врата – за младите од младите“, во рамките на програмата „Подобрување на социјалната инклузија“ финансиран од Европската Унија преку ИПА 4 компонентата Развој на човечки ресурси.

Главната цел на проектот е да се олесни социјалното вклучување на ранливите групи на млади луѓе преку создавање на еднакви можности за пристап до пазарот на труд.

Во состав на проектот, Коалицијата на младински организации СЕГА во периодот август 2016 – март 2017 ќе спроведува програма за јакнење на вработливост која ќе вклучи:

1) градење на обучувачки вештини за претставници на граѓански организации и институции за вработливост и рано кариерно насочување,

2) Обуки за деца/млади без родителска грижа, деца со образовни и социјални тешкотии; младите невработени лица корисници на социјална помош.

Овој повик се однесува на компонента 1, која претставува Обука за обучувачи за Рано Кариерно Насочување и Биланс на Компетенции. Оваа методологија се применува во Словачка и како позитивна пракса ќе се применува и во Република Македонија.

Обуката за обучувачи ќе трае 8 работни денови и ќе се одржи во 3 дела:

1 дел: 16 – 18 август 2016 (Рано Кариерно Насочување)

2 дел: 24 – 26 август 2016 (Биланс на Компетенции)

3 дел: 29 – 30 август 2016 (Биланс на Компетенции)

По завршувањето на Обуката за обучувачи, ќе биде потпишан Договор со обучувачите за понатамошен ангажман, поврзан со компонента 2. Селектираните учесници се обврзани да учествуваат на сите обуки – 8 работни денови за да потпишат Договор за понатамошен ангажман. Понатамошниот ангажман ќе вклучува испорака на стекнатото знаење на деца и млади во ризик.

Според тоа, со овој повик се охрабруваат претставниците на граѓанските организации од Скопје, Штип, Прилеп и Битола да аплицираат за учество на Обуката за обучувачи.

* предност при селекцијата ќе имаат претставници на организации членки на Коалиција СЕГА

Кандидатите кои сакаат да се пријават треба да пополнат и достават Апликација заедно со Кратка биографија. Преку повикот ќе бидат селектирани 8 кандидати (по 2 од секој град).

Селекцијата ќе се базира врз основа на следните критериуми:

 • Високо образование – завршено или во тек (високо образование во областа на социјални науки ќе се смета за предност)
 • Претходно искуство како обучувач на најмалку 3 обуки поврзани со вработливост/комуникациски вештини (референтната листа да биде дел од кратката биографија)
 • Претходно искуство во работа со деца / млади во ризик

Крајниот рок за доставување на апликациите е 08 јуни 2016, до 16:00 часот.

Кандидатите кои ќе се пријават но повикот ќе бидат информирани за исходот по нивната апликација најдоцна до 15 јуни 2016.

Ненавремено и нецелосно доставените документи нема да се разгледуваат.

Потребната документација во електронска форма да се достави на е-маил адреса: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Subject: АПЛИКАЦИЈА ЗА ПОВИК – Обука за обучувачи

ПРЕВЗЕМЕТЕ: Апликација за учество


Проектот Подобрување на социјалната инклузија преку јакнење на вработливоста „Отворена врата - за млади од млади“ е финансиран од Европска Унија

Last Updated on Tuesday, 31 May 2016 13:10

 

Септември/октомври 2016 | ПОВИК ЗА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ТРОГЕН

 • PDF
 • Print
 • E-mail

 

Коалиција на младински организации СЕГА објавува повик за учество на 15та по ред интеркултурна размена во детското село Песталоци во  Троген, Швајцарија.

Коалиција СЕГА, во рамки на проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија” спроведува Интеркултурни размени во детското село Песталоци кои се посебна програма на која учесниците ќе се здобијат со знаења и вештини поврзани со правата на децата, со принципите на меѓукултурниот дијалог и комуникација, анти-дискриминација, меѓусебно разбирање, почитување и толеранција на вредностите помеѓу различните култури.

Интеркултурната размена во детското село Песталоци-Троген, Швајцарија ќе се реализира во периодот од 21 септември 05 октомври 2016 година (исклучувајќи ги деновите за патување).  

По завршувањето на интеркултурната размена учесниците имаат одговорност задолжително да се вклучат во имплементација на активности од акционите планови креирани за време на размената а се директно поврзани со активностите во проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија”.

Критериуми за учество:

 • Година на раѓање: 2002/2003
 • Ученици од ОУ ”Климент Охридски”- Прилеп, ОУ ”Братство Единство (Пенестиа)”- Дебар, ОУ ”Братство Миѓени - Тетово, ОУ ”Христијан Карпош”-Куманово, и ОУ “Тошо Велков Пепето”- Кавадарци.
 • Предност ќе имаат учениците вклучени во проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија” (вклученост во моделот Дете правобранител и/или Ученичка организација)
 • Валидна патна исправа (пасош) со рок на важност не порано од 21.03.2017 година.
 • Кандидати/ки кои не учествувале претходно на Интеркултурна размена во Детското село Песталоци
 • Предност при изборот ќе имаат кандидати/ки од ранливи категории (ученици кои живеат во рурални средини, припадници на различни етнички групи, деца од семејства со пониски приходи, итн.)

Коалиција на младински организации СЕГА ги поканува сите заинтересирани кои ги исполнуваат критериумите за учество да се пријават со пополнување на електронска пријава за учество на веб страната на Коалиција СЕГА www.sega.org.mk најдоцна до 15 август 2016 година.

Потенцијалните кандидати ќе бидат контактирани и повикани на интервју.

Оригиналните пријави заедно со копија од пасош да се носат за време на интервјуата, кои дополнително ќе бидат закажани од страна на СЕГА.

Доколку имате прашања или потреба од дополнителни информации обратете се на е-маил This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

 

 

Koalicioni i organizatave rinore - SEGA shpall thirrje për pjesmarrje në shkëmbimin ndërkulturor në fshatin e fëimijëve pestaloci Trogen, Zvicër.


Periudha e shkëmbimit: 21.09. – 05.10.2016

Data e nisjes: 20.09.2016

Data e kthimit: 06.10.2016

Projekti:“Implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijës në Republikën e Maqedonisë“.

Qëllimi:Pjesëmarrësit do të fitojnë njohuri dhe shkathtësi  në lidhje me të drejtat e fëmijëve, me parimet e dialogut dhe komunikimit ndërkulturor, anti-diskriminimit, mirëkuptimit të ndërsjellë, respektimin  dhe tolerancën në mes kulturave të ndryshme.

Përgjegjësitë pas shkëmbimit të realzuar: Përfshirje e obliguar e pjesmarrësve në implementimin e aktiviteteve nga planet akcionale të do të krijohen gjatë  shkëmbimit dhe të cilat janë drejtpërdrejtë të ndërlidhura me aktivitetet e projektit “Implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijës në Republikën e Maqedonisë“.

Kriteret për pjesmarrje:

 • Datëlindja: 2002/2003
 • Përparësi do të kenë nxënësit të cilët janë përfshirë në në projektin “Implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijës në Republikën e Maqedonisë“ (përfshirje në modeli Fëmija Avokat dhe /ose Organizatën e nxënësve).
 • Dokument të vlefshëm udhëtimi ( Pashaportë) me afat  vlefshmërie jo më  pare se data 21.03.2017.
 • Kandidatë/e që më pare nuk kanë marrë pjesë në Shkëmbim kulturor në Fshatin e Fëmijëve Pestaloci.
 • Përparësi gjatë përzgjedhjes do të kenë kadidatët/tet nga  kategoritë e nxënësve të rrezikuar (nxënës që jetojnë në mjediset rurale, pjesëtarët e grupeve të ndryshme etnike, fëmijë nga familjet me të ardhura të ulëta,  e tjerë.)

Koalicioni i organizatave rinore SEGA fton të gjitha palëve të interesuara kriteret e përshtatshmërisë të aplikojnë duke plotësuar një kërkesë elektronike për pjesëmarrje në faqen e internetit e SEGA www.sega.org.mk më vonë se 15 August, 2016.

Kandidatët potencialë do të kontaktohen dhe ftohen për intervistë.

Nëse keni pyetje ose keni nevojë për informata shtesë ju lutem kontaktoni email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 

THE FIFTH ANNUAL CONFERENCE OF THE MACEDONIAN MODEL OF UNITED NATIONS 2016 WAS HELD

 • PDF
 • Print
 • E-mail

  


On 28th of May 2016 (Saturday) in organization of Coalition of youth organizations SEGA, 160 young people from Macedonia and Kosovo in role of delegates participated on the fifth annual National Conference of the Macedonian Model of United Nations that was held in the rooms of the FON University, in Skopje.

 

Coalition of youth organizations SEGA in cooperation with the Peace Corps volunteers in Macedonia, have been implementing the programme Macedonian Model of the United Nations five years in a row. The programme aims to strengthen the capacities of young people for advocacy, lobbying, diplomacy, conflict resolution, public speaking and writing. In the past four years 900 young people from Macedonia participated in this event.

Zoran Ilieski, Executive director of Coalition of youth organizations SEGA: “The primary aim of the Programme Macedonian Model of UN is to educate young people about the current social events and diplomacy of the United Nations. On this event 160 have had the opportunity to participate in role of delegates and ambassadors from different countries and to discuss of subject from global character as questions related to the migrants, child marriage, employment and world peace and security”.

  

Sara Wood, Director for programme and training of Peace Corps in Macedonia: “This is an opportunity for development and practice of the skills for negotiation, diplomatic behavior and international partnerships”.

On this Conference the work of 8 different bodies of the UN was simulated, including The Council for Security, The Economic and Social Council, UNICEF, UNDP and UNDHCR.

This conference is part of the activities of the project Macedonian Model of the United Nations that is supported by the General Secretariat of the Government of R.Macedonia.

Last Updated on Monday, 30 May 2016 13:55

 

Page 1 of 29

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Listen to PULSE Youth Radio

Слуштајте го новото Пулс Радио

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

Contact us

SEGA in media broadcasting

Audio News


ComScore

Calendar of SEGA's Activities

April 2016 May 2016 June 2016
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
: