Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право на приватност. Законот треба да ги заштити од напади на нивниот начин на живот, нивното име, нивните семејства и нивните домови."
Член 15, Конвенција за правата на детето

Home

CALL FOR MMUN 2018 CLUB COORDINATORS

 • PDF
 • Print
 • E-mail

Coalition of youth organizations SEGA implements the Macedonia Model United Nations (MMUN) programme. Macedonia Model United Nations (MMUN) is a program that encourages youth in high school and college throughout Macedonia to engage in current events, and develop an improved understanding of diplomacy and cross-cultural collaboration. MMUN is not politically affiliated; it encourages free speech and democratic processes. It empowers youth to develop solutions based on constructive debate with their peers, challenging them to gain a better understanding of world issues and complex topics.

So far six national conferences of the United Nations Model have been organized by Coalition Sega in Macedonia (2012 - 2017) and we are starting with preparations for the next 2018 MMUN Conference. This year, MMUN is changing formats, allowing for improved engagement across Macedonia. This new model will allow for youth to improve life skills while they prepare for the final conference 2018. In order for youth to participate in the conference, they must be involved in local clubs. This is where you come in, as all clubs must be led by a Club Coordinator at a local NGO in their community. We invite all organizations to establish these MMUN clubs as they are a great way to increase engagement with your organization and your work in the community.

Coalition Sega officially announces the open call for Club Coordinators. See information below regarding the requirements and responsibilities.

Main responsibilities of Club Coordinators include:

 • Advertising MMUN in High Schools and Colleges in order to get more participants.
 • Teaching sessions leading up to the MMUN conference in May.
 • Interviewing for Club Leaders

  All interested candidates for Club coordinators should fit the following criteria:

·         Must be involved with organization/school

·         Organizational skills

·         Excellent English skills (writing and fluent speaking);

·         Excellent communication skills;

·         Ability to work with team.

All applicants are required to submit:

·         Motivation (cover) letter;

·         CV; and

Complete documentation you should submit to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it and This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  no later than 20 October 2017.

Representatives of member organizations of SEGA will have advantage in the selection process.

Selected Club Coordinators will attend a training that will provide more information regarding Club Coordinator responsibilities.

For any additional information related to this call please contact with: Elena Lazova This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it and Zlatica Shemova This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Last Updated on Monday, 02 October 2017 14:07

 

НОЕМВРИ 2017 | ПОВИК ЗА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ТРОГЕН

 • PDF
 • Print
 • E-mail

Коалиција на младински организации СЕГА објавува повик за учество на 19та по ред интеркултурна размена во детското село Песталоци во  Троген, Швајцарија.

Коалиција СЕГА, во рамки на проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија” спроведува Интеркултурни размени во детското село Песталоци кои се посебна програма на која учесниците ќе се здобијат со знаења и вештини поврзани со правата на децата, со принципите на меѓукултурниот дијалог и комуникација, анти-дискриминација, меѓусебно разбирање, почитување и толеранција на вредностите помеѓу различните култури.

Интеркултурната размена во детското село Песталоци-Троген, Швајцарија ќе се реализира во периодот од 02 – 16 ноември 2017 година (исклучувајќи ги деновите за патување).  

По завршувањето на интеркултурната размена учесниците имаат одговорност задолжително да се вклучат во имплементација на работилници за детски права наменети за децата од различните генерации од училиштето и активности од акционите планови креирани за време на размената а се директно поврзани со активностите во проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија”.

Критериуми за учество:

 • Година на раѓање: 2000/2001
 • Ученици од СОУ “Ѓорче Петров” – Прилеп, Гимназија “Гоце Делчев” - Куманово, и СОМУ “Гостивар” - Гостивар
 • Валидна патна исправа (пасош) со рок на важност не порано од 02.05.2018 година

 • Предност ќе имаат учениците вклучени во проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија” (вклученост во моделот Дете правобранител и/или Ученичка организација)
 • Предност при изборот ќе имаат кандидати/ки од ранливи категории - ученици кои живеат во рурални средини, ученици од семејства кои се корисници на социјална помош/детски додаток, деца без родители, припадници на различни етнички групи, итн.
 • Кандидати/ки кои не учествувале претходно на Интеркултурна размена во Детското село Песталоци
 • Кандидати/ки кои се во меѓусебни роднински врски или во блиски роднински врски со супервизорот или вработени во училиштето нема да бидат приоретизирани.

Коалиција на младински организации СЕГА ги поканува сите заинтересирани кои ги исполнуваат критериумите за учество да се пријават со пополнување на електронска пријава за учество на веб страната на Коалиција СЕГА www.sega.org.mk најдоцна до 30 септември 2017 година.

Потенцијалните кандидати ќе бидат контактирани и повикани на интервју.

Доколку имате прашања или потреба од дополнителни информации обратете се на е-маил This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

КЛИКНЕТЕ ОВДЕ ЗА ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ ЗА УЧЕСТВО НА ОВАА РАЗМЕНА!


Koalicioni i organizatave rinore - SEGA shpall thirrje për pjesmarrje në shkëmbimin ndërkulturor në fshatin e fëimijëve pestaloci Trogen, Zvicër

Periudha e shkëmbimit :: 02.11.-16.11.2017

Data e nisjes : 01.11.2017

Data e kthimit: 17.11.2017

Projekti:“Implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijës në Republikën e Maqedonisë“

QëllimiPjesëmarrësit do të fitojnë njohuri dhe shkathtësi  në lidhje me të drejtat e fëmijëve, me parimet e dialogut dhe komunikimit ndërkulturor, anti-diskriminimit, mirëkuptimit të ndërsjellë, respektimin  dhe tolerancën në mes kulturave të ndryshme.

Përgjegjësitë pas shkëmbimit të realzuar: Përfshirje e obliguar e pjesmarrësve në implementimin e aktiviteteve nga planet akcionale të do të krijohen gjatë  shkëmbimit dhe të cilat janë drejtpërdrejtë të ndërlidhura me aktivitetet e projektit “Implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijës në Republikën e Maqedonisë“.

Kriteret për pjesmarrje:

 • Datëlindja: 2000/2001
 • Nxënës nga SOU Gjorche Petrov - Prilep.  Gim.Goce Delchev - Kumanovo, SOMU Gostivar- Gostivar.
 • Përparësi do të kenë nxënësit të cilët janë përfshirë në në projektin “Implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijës në Republikën e Maqedonisë“ (përfshirje në modeli Fëmija Avokat dhe /ose Organizatën e nxënësve).
 • Dokument të vlefshëm udhëtimi ( Pashaportë) me afat  vlefshmërie jo më  pare se data 02.05.2018
 • Kandidatë/e që më pare nuk kanë marrë pjesë në Shkëmbim kulturor në Fshatin e Fëmijëve Pestaloci.
 • Përparësi gjatë përzgjedhjes do të kenë kadidatët/tet nga  kategoritë e nxënësve të rrezikuar (nxënës që jetojnë në mjediset rurale, pjesëtarët e grupeve të ndryshme etnike, fëmijë nga familjet me të ardhura të ulëta,  e tjerë.)
 • Aplikantët që janë në lidhje familjare ose në marrëdhënie të ngushta me mbikëqyrësit ose punonjësit e shkollës nuk do të kenë prioritet

Koalicioni i organizatave rinore SEGA fton të gjitha palëve të interesuara kriteret e përshtatshmërisë të aplikojnë duke plotësuar një kërkesë elektronike për pjesëmarrje në faqen e internetit e SEGA www.sega.org.mk më vonë se 30.09.2017.

Kandidatët potencialë do të kontaktohen dhe ftohen për intervistë.

Nëse keni pyetje ose keni nevojë për informata shtesë ju lutem kontaktoni email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

KLIKONI KËTU PËR TU IDENTIFIKUAR NË KËTË SHKËMBIM

 

NATIONAL WORKSHOP ON "EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE - CHALLENGES OF CСOs"

 • PDF
 • Print
 • E-mail

Today, in the EU InfoCentre, representatives of youth organizations and relevant ministries had the opportunity to discuss in common the challenges in the process of issuing a temporary residence visa for the volunteers of the European Voluntary Service, and to discuss possible solutions in order to overcome these challenges.

In recent years, organizations working with EVS (European Voluntary Service) program, are more likely to face problems of drawn-out process of issuing a visa D for European volunteers coming to Macedonia.

"Only 46% of the accredited youth organizations which in the past period were hosts of European volunteers within the Erasmus + programme, waited for more than 4 months for temporary visas to be issued to its volunteers and 54% of them waited for more than 2 months.

The complexity of the residence regulation procedures for volunteers, which is the same as for   immigrant's stay regulation, on one hand, and the low level of communication between the relevant institutions on this issue on the other, are the most common reasons for such situations.

“It is necessary to start making changes to the Law on Foreigners in order to facilitate the procedure for regulating the stay for volunteers from the European Voluntary Service, "said Zoran Ilieski, Executive Director of the Coalition of youth organizations SEGA.

This situation by delaying the process of issuing visas for foreign citizens through the EU Programme  ERASMUS + is reflected by canceling volunteers from projects, loss of funds, but also damaging the reputation of our country in the eyes of EU citizens, for which we are visibly worried.

 

Page 2 of 48

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

Contact us

SEGA in media broadcasting

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

September 2017 October 2017 November 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31