Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право да се среќаваат и пристапуваат кон групи и организации доколку ова не спречува други луѓе да ги уживаат своите права."
Член 16, Конвенција за правата на детето

Имплементација на КПД во Македонија

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА АНГАЖМАН НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ВО КОАЛИЦИЈА СЕГА

 • PDF
 • Print
 • E-mail

 

Коалиција на младински организации СЕГА објавува

ЈАВЕН ПОВИК за ангажман на определено време

Работна Позиција: Асистент за интеркултурни младински размени во Швајцарија

Коалиција на младински организации СЕГА има потреба од ангажирање на лице за работна позиција во Прилеп: Асистент за интеркултурни младински размени за период од три месеци.

 

Потребните квалификации и искуства за работната позиција: Асистент за интеркултурни младински размени

 • Завршено високо образование или во завршни додипломски студии (се охрабруваат да аплицираат апсолвенти)
 • Активно користење на MS Office
 • Одлично познавање и употреба на англискиот јазик (говор и пишување)
 • Одлични комуникациски вештини
 • Искуство за раководење со проекти
 • Чувство на одговорност во извршувањето на поставените задачи
 • Креативност во пристапот, иницијативност и способност за работа во тим
 • Предност ќе имаат кандидати со претходно работно искуство во организирање на меѓународни настани со деца на возраст од 10 – 18 години (размени, семинари, обуки, работилници).

Главни одговорности:

 • Подготовка на план на активности за реализација на младинска размена
 • Навремена подготовка, објавување на повик за учесници на размени и испраќање на известување до вклучените училишта од РМ
 • Организирање на интервјуа со потенцијални кандидати (ученици) во училиштата кои се дел од соодветната размена
 • Подготовка на извештај од спроведени интервјуа
 • Прибирање и ажурирање на информации и податоци од селектираните учесници
 • Организација на процес за подготовка на групи на ученици за учество на интеркултурните младински размени
 • Организирање и одржување на координативни подготвителни состаноци со супервизори-одговорни професори од вклучените училишта од РМ
 • Редовна комуникација со супервизори за координација на подготвителни и последователни активности
 • Организирање и одржување на подготвителни работилници со селектирани учесници
 • Навремена и прецизна подготовка и испраќање на документи (потребни за реализирање на младинска размена) во Детската Фондација Песталоци во Швајцарија
 • Следење и координација на активностите за време на дво-неделната разменаМониторинг и следење на последователните активности од реализираните интеркултурни размени
 • Редовна подготовка на извештаи за реализираните интеркултурни размени

Одговорностите подразбираат целосна поддршка на Координаторот на интеркултурни размени во Коалиција СЕГА.

Заинтересираните кандидати треба да достават:

 • мотивационо писмо 
 • кратка биографија (вклучително и фотографија)

Целосната документација да се достави најдоцна до 07 август 2017 година на  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , или на адреса ул. Цар Самоил бр. 18 Прилеп, (матично, прв спрат - до Средното економско училиште).

Само селектираните кандидати кои ги исполнуваат условите ќе бидат повикани на интервју во рок од седум дена од завршувањето на огласот.

Ангажманот на асистентот се однесува на периодот 01 септември – 30 ноември 2017 година, со пробен период од 15 – 31 август 2017 година. Во зависност од перформансите на асистентот возможно е долгорочно продолжување на ангажманот.

Дополнителни информации на телефон 048 429 390, или на е-маил  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

*Добиените лични податоци од апликантите ќе бидат искористени само за потребите на овој повик, а во согласност со Законот за заштита на лични податоци на РМ. 

Last Updated on Monday, 17 July 2017 14:18

 

ROUND TABLE "REGULATION OF PARTICIPATION OF CHILDREN AND YOUTH IN THE EDUCATIONAL LEGISLATIVE"

 • PDF
 • Print
 • E-mail

 

On 28th of June 2017 in Skopje, in hotel Holiday Inn was organized round table “Regulation of the participation of children and youth in the education legislative”. On this event was promoted the initiative for changes and amendments of the Law for secondary school education in direction of integration of the participation of the students in the decision making process in the educational process”

This event aims to provide discussion with the delegates, the Public ombudsman and the NGOs referring to the real youth participation that will be legally regulated.

“It is a fact that the condition in the R.Macedonia with the participation of the students in the schools is on a very low level, where the students has no right to raise their voice and space to express their opinion. Our request is directed to opening of a process for legal changes in the secondary school education where the students in the secondary schools will have a right to participate in the decision making processes in the schools and in all the reforms in the educational system” says the Executive director of Coalition of youth organizations SEGA, Zoran Ilieski.

The deputy Public ombudsmen Vaska Bajramoska Mustafa said that the Public ombudsmen during the realized meetings with the primary and secondary school students has concluded that the participation of the students in the decision making processes in the schools is on a very low level.

 “We implemented research in 2016 for the condition in the schools. The results were disappointing. Only in 61 secondary schools there is some kind of a school organization, but there is no participation of children in the decision making processes. The children elect presidents of their classes who they represent them in the schools, but their representation or advocacy is only because of some of the rights or questions, there is no participation of the students in the field of policy creation”, says Vaska Bajramovska Mustafa.

The conclusion from the present participants, the delegates as well as the representatives from the NGOs is the following:

The changes to be based on the basis of the Convention of the rights of the child with special focus on the right of education; there is a need of wide – range and complete analysis for the participation; the participation of the students in the decision making processes to be systematically regulated through these processes, different forms of organization, monitoring and evaluation, ways for participation and what is most important is for the students to be recognized as an important factor in these processes; there comes the need for legal regulation and strategy”.

“Unified system for inclusion”

 “The municipalities and all the other stakeholders should be included in these processes”.

 “The decentralization is important; there is a need for cognitive revolution/reform, participation of the unaffected sides”

“Ways for encouraging of young people to be actively included in these processes, essential implementation is important too, not just form”.

 “To work according to the lessons learned the politic issues to be out of these processes, the process to be open and inclusive”.

The effects will be evident soon, there is a need for the process to be transparent, with broad involvement, and the process of building capacities of the stakeholders to continue, the process to be continuant and systematic”.

The participation of the students in the decision making processes to be legally guaranteed on a very high level”.

This event is organized by Coalition of youth organizations SEGA, in partnership with the Youth Educational Forum and the First children’s embassy in the world Megjashi”, as part of the activities of the project “Implementation of the Convention on the rights of the child” supported by the Children Foundation Pestalozzi.

 

ЈУНИ - ЈУЛИ 2017 | ПОВИК ЗА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ТРОГЕН

 • PDF
 • Print
 • E-mail

Коалиција на младински организации СЕГА објавува повик за учество на 17та по ред интеркултурна размена во детското село Песталоци во  Троген, Швајцарија.

Коалиција СЕГА, во рамки на проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија” спроведува Интеркултурни размени во детското село Песталоци кои се посебна програма на која учесниците ќе се здобијат со знаења и вештини поврзани со правата на децата, со принципите на меѓукултурниот дијалог и комуникација, анти-дискриминација, меѓусебно разбирање, почитување и толеранција на вредностите помеѓу различните култури.

Интеркултурната размена во детското село Песталоци-Троген, Швајцарија ќе се реализира во периодот од 20 јуни - 04 јули 2017 година (исклучувајќи ги деновите за патување).  

По завршувањето на интеркултурната размена учесниците имаат одговорност задолжително да се вклучат во имплементација на активности од акционите планови креирани за време на размената а се директно поврзани со активностите во проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија”.

Критериуми за учество:

 • Година на раѓање: 2004/2005
 • Ученици од ОУ ”Блаже Конески”- Прилеп, ОУ ”Братство Единство”- Охрид, ОУ ”Димитар Влахов“ - Штип, ОУ ”Гоце Делчев” - Гостивар, и ОУ “Елпида Караманди”- Битола.
 • Предност ќе имаат учениците вклучени во проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија” (вклученост во моделот Дете правобранител и/или Ученичка организација)
 • Валидна патна исправа (пасош) со рок на важност не порано од 18.12.2017 година.
 • Кандидати/ки кои не учествувале претходно на Интеркултурна размена во Детското село Песталоци
 • Предност при изборот ќе имаат кандидати/ки од ранливи категории (ученици кои живеат во рурални средини, припадници на различни етнички групи, деца од семејства со пониски приходи, итн.

Коалиција на младински организации СЕГА ги поканува сите заинтересирани кои ги исполнуваат критериумите за учество да се пријават со пополнување на електронска пријава за учество на веб страната на Коалиција СЕГА www.sega.org.mk најдоцна до 17 мај 2017 година.

Потенцијалните кандидати ќе бидат контактирани и повикани на интервју.

Доколку имате прашања или потреба од дополнителни информации обратете се на е-маил  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ТРОГЕН!

******AL*******

Koalicioni i organizatave rinore - SEGA shpall thirrje për pjesmarrje në shkëmbimin ndërkulturor në fshatin e fëimijëve pestaloci Trogen, Zvicër.


Periudha e shkëmbimit: 20.06. – 04.07.2017

Data e nisjes: 19.06.2017

Data e kthimit: 05.07.2017

Projekti: “Implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijës në Republikën e Maqedonisë“.

Qëllimi:Pjesëmarrësit do të fitojnë njohuri dhe shkathtësi  në lidhje me të drejtat e fëmijëve, me parimet e dialogut dhe komunikimit ndërkulturor, anti-diskriminimit, mirëkuptimit të ndërsjellë, respektimin  dhe tolerancën në mes kulturave të ndryshme.

Përgjegjësitë pas shkëmbimit të realzuar: Përfshirje e obliguar e pjesmarrësve në implementimin e aktiviteteve nga planet akcionale të do të krijohen gjatë  shkëmbimit dhe të cilat janë drejtpërdrejtë të ndërlidhura me aktivitetet e projektit “Implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijës në Republikën e Maqedonisë“.

Kriteret për pjesmarrje:

 • Datëlindja: 2004/2005
 • Përparësi do të kenë nxënësit të cilët janë përfshirë në në projektin “Implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijës në Republikën e Maqedonisë“ (përfshirje në modeli Fëmija Avokat dhe /ose Organizatën e nxënësve).
 • Dokument të vlefshëm udhëtimi ( Pashaportë) me afat  vlefshmërie jo më  pare se data 18.12.2017.
 • Kandidatë/e që më pare nuk kanë marrë pjesë në Shkëmbim kulturor në Fshatin e Fëmijëve Pestaloci.
 • Përparësi gjatë përzgjedhjes do të kenë kadidatët/tet nga  kategoritë e nxënësve të rrezikuar (nxënës që jetojnë në mjediset rurale, pjesëtarët e grupeve të ndryshme etnike, fëmijë nga familjet me të ardhura të ulëta,  e tjerë.)

Koalicioni i organizatave rinore SEGA fton të gjitha palëve të interesuara kriteret e përshtatshmërisë të aplikojnë duke plotësuar një kërkesë elektronike për pjesëmarrje në faqen e internetit e SEGA www.sega.org.mk më vonë se 17.05.2017.

Kandidatët potencialë do të kontaktohen dhe ftohen për intervistë.

Nëse keni pyetje ose keni nevojë për informata shtesë ju lutem kontaktoni email  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

FLETËPARAQITJE PËR PJESMARRJE NË SHKËMBIMIN NDËRKULTUROR NË FSHATIN E FËIMIJËVE PESTALOCI TROGEN

Last Updated on Thursday, 11 May 2017 08:52

 

МАРТ - АПРИЛ 2017 | ПОВИК ЗА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ТРОГЕН

 • PDF
 • Print
 • E-mail

Коалиција на младински организации СЕГА објавува повик за учество на 16та по ред интеркултурна размена во детското село Песталоци во  Троген, Швајцарија.

Коалиција СЕГА, во рамки на проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија” спроведува Интеркултурни размени во детското село Песталоци кои се посебна програма на која учесниците ќе се здобијат со знаења и вештини поврзани со правата на децата, со принципите на меѓукултурниот дијалог и комуникација, анти-дискриминација, меѓусебно разбирање, почитување и толеранција на вредностите помеѓу различните култури.

Интеркултурната размена во детското село Песталоци-Троген, Швајцарија ќе се реализира во периодот од 28 март - 11 април 2017 година (исклучувајќи ги деновите за патување).  

По завршувањето на интеркултурната размена учесниците имаат одговорност задолжително да се вклучат во имплементација на активности од акционите планови креирани за време на размената а се директно поврзани со активностите во проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија”.

Критериуми за учество:

 • Година на раѓање: 2004/2005
 • Ученици од ОУ ”Климент Охридски”- Прилеп, ОУ ”Братство Единство (Пенестиа)”- Дебар, ОУ ”Братство Миѓени - Тетово, ОУ ”Христијан Карпош”-Куманово, и ОУ “Тошо Велков Пепето”- Кавадарци.
 • Предност ќе имаат учениците вклучени во проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија” (вклученост во моделот Дете правобранител и/или Ученичка организација)
 • Валидна патна исправа (пасош) со рок на важност не порано од 26.09.2017 година.
 • Кандидати/ки кои не учествувале претходно на Интеркултурна размена во Детското село Песталоци
 • Предност при изборот ќе имаат кандидати/ки од ранливи категории (ученици кои живеат во рурални средини, припадници на различни етнички групи, деца од семејства со пониски приходи, итн.

Коалиција на младински организации СЕГА ги поканува сите заинтересирани кои ги исполнуваат критериумите за учество да се пријават со пополнување на електронска пријава за учество на веб страната на Коалиција СЕГА www.sega.org.mk најдоцна до 27 февруари 2017 година.

Потенцијалните кандидати ќе бидат контактирани и повикани на интервју.

Доколку имате прашања или потреба од дополнителни информации обратете се на е-маил  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ТРОГЕН!

 

******AL*******

Koalicioni i organizatave rinore - SEGA shpall thirrje për pjesmarrje në shkëmbimin ndërkulturor në fshatin e fëimijëve pestaloci Trogen, Zvicër.


Periudha e shkëmbimit: 28.03. – 11.04.2017

Data e nisjes: 27.03.2017

Data e kthimit: 12.04.2017

Projekti: “Implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijës në Republikën e Maqedonisë“.

Qëllimi:Pjesëmarrësit do të fitojnë njohuri dhe shkathtësi  në lidhje me të drejtat e fëmijëve, me parimet e dialogut dhe komunikimit ndërkulturor, anti-diskriminimit, mirëkuptimit të ndërsjellë, respektimin  dhe tolerancën në mes kulturave të ndryshme.

Përgjegjësitë pas shkëmbimit të realzuar: Përfshirje e obliguar e pjesmarrësve në implementimin e aktiviteteve nga planet akcionale të do të krijohen gjatë  shkëmbimit dhe të cilat janë drejtpërdrejtë të ndërlidhura me aktivitetet e projektit “Implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijës në Republikën e Maqedonisë“.

Kriteret për pjesmarrje:

 • Datëlindja: 2004/2005
 • Përparësi do të kenë nxënësit të cilët janë përfshirë në në projektin “Implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijës në Republikën e Maqedonisë“ (përfshirje në modeli Fëmija Avokat dhe /ose Organizatën e nxënësve).
 • Dokument të vlefshëm udhëtimi ( Pashaportë) me afat  vlefshmërie jo më  pare se data 26.09.2017.
 • Kandidatë/e që më pare nuk kanë marrë pjesë në Shkëmbim kulturor në Fshatin e Fëmijëve Pestaloci.
 • Përparësi gjatë përzgjedhjes do të kenë kadidatët/tet nga  kategoritë e nxënësve të rrezikuar (nxënës që jetojnë në mjediset rurale, pjesëtarët e grupeve të ndryshme etnike, fëmijë nga familjet me të ardhura të ulëta,  e tjerë.)

Koalicioni i organizatave rinore SEGA fton të gjitha palëve të interesuara kriteret e përshtatshmërisë të aplikojnë duke plotësuar një kërkesë elektronike për pjesëmarrje në faqen e internetit e SEGA www.sega.org.mk më vonë se 27.02.2017.

Kandidatët potencialë do të kontaktohen dhe ftohen për intervistë.

Nëse keni pyetje ose keni nevojë për informata shtesë ju lutem kontaktoni email  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

FLETËPARAQITJE PËR PJESMARRJE NË SHKËMBIMIN NDËRKULTUROR NË FSHATIN E FËIMIJËVE PESTALOCI TROGEN


Last Updated on Thursday, 11 May 2017 08:48

 

CHILDREN OMBUDSMEN ON A MEETING WITH THE DEPUTY PUBLIC OMBUDSMAN

 • PDF
 • Print
 • E-mail

On 23rd of December 2016, in hotel Kontinental – Skopje, was held the second national meeting with children ombudsmen and the Deputy Public Ombudsman Vaska Bajramovska Mustafa. 27 children ombudsmen from secondary and primary schools (from Prilep, Bitola, Kavadarci, Ohrid, Struga, Gostivar, Debar, Tetovo, Kumanovo and Shtip) participated on this meeting.

The meeting was held by Vaska Bajramovska Mustafa – Deputy Public Ombudsmen responsible from child rights protection. The aim of this meeting was the children ombudsmen to get to know each other and to hear their opinions for the condition of child rights violation in their schools and to encourage them to report child right violation.

“The data from the research that was implemented by the office of the Public Ombudsman marks progress in the knowledge for child rights by the students that learn in the schools where the children ombudsmen are functioning” says Vaska Bajramovska Mustafa, Deputy Public Ombudsman for protection of Child rights.

This activity is realized within the project “Implementation on the Convention on the rights of the child in Macedonia” supported by the Children Foundation Pestalozzi.

 

Page 1 of 17

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

Contact us

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

July 2017 August 2017 September 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31